Ներքին աուդիտի բաժին, 2015թ. 2-րդ կիսամյակ

22.03.2016

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈԹՈՒՆ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժնի պետի կողմից կազմվել և քաղաքապետի վավերացմանն է ներկայացվել 2016-2018 թվականների ներքին աուդիտի ռազմավարական ծրագիրը:

Հիմք ընդունելով քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի, ՔԿԱԳ առանձնացված ստորաբաժանման, բաժնի մեջ չընդգրկված աշխատակազմիհամայնքային ծառայողների և քաղաքպետարանի ենթակայության ՀՈԱԿ-ների  կողմից ներքին աուդիտի բաժիններկայացված գործառույթներիգծապատկերները և ռիսկների գնահատման տեղեկագրերը, քաղաքապետարանի միավորների աշխատանքների ռիսկների վերլուծության նպատակով քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացվել կիրառվող չափորոշիչների քանակը, կազմը և հաստատուն ուղղիչ գործակիցներով ընտրանքային չափորոշիչների արժեքները, որոնք բաժնի պետի կողմից կիրառվել են քաղաքապետարանի բոլոր միավորների կողմից տրված ռիսկների գնահատումների նկատմամբև որոշվել է աուդիտի ենթակա բոլոր միավորնեի ճշգրտված ռիսկների ցուցանիշները` ըստ ռիսկնեի առաջացման հավանականության և ռիսկների ազդեցության:

2015 թվականի երկրորդ կիսամյակում Գավառի քաղաքապետարանի ենթակայության5/հինգ/ ՀՈԱԿ-ներում բաժնի պետի կողմից անցկացվել է համակարգի գնահատման աուդիտ և աուդիտի արդյունքները ներկայացվել եններքին աուդիտի կոմիտեի քննարկմանը;

Ըստ քննարկման արդյունքերի` <Գավառի մանկապատանեկան ստեղծագործական  կենտրոն> ՀՈԱԿ-ի հաշվապահը ստացել է նկատողություն կարգապահական տույժ, իսկ երաժշտական դպրոցի հաշվապահը ազատվել է աշխատանքից` իր դիմումի համաձայն: