Այլ նորմատիվ ակտեր

ԳԱՎԱՌԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐՈՒՄ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԵՂԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

Համայնքի ղեկավարի սեփական լիազորությունների իրականացման կարգ

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ, ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

Կարգ՝ սեփականատիրոջ տիրապետության տակ գտնվող գույքի հարակից տարածքի պարտադիր բարեկարգման

Քաղաքապետարանի կողմից տնօրինվող տեղեկությունների ցանկը և դրանց տնօրինման կարգը

Գավառ համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրություն

Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենք

Համայնքի ղեկավարին կից ԽՄ-ների ձևավորման և գործունեության կարգ

Պաշտոնական կայքի վարման կարգ

ՀՀ հողային օրենսգիրք

ՏԻՄ օրենք

Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենք

Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենք

Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք