Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 05 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 16-Ա

20.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
05 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 16-Ա

,,ՀԱՅԱՍՏԱՆ''ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք 43 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով

1.Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 01 բաժնի 06 խմբի 01 դասի /նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին/ գործառնական դասակարգման 4819 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից ,,Հայաստան’’ համահայկական հիմնադրամին տրամադրել 100000 /մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:
2.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ