Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 16 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 6-Ա

13.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
16 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 6-Ա

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին’’ N168-Ն որոշման պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացրած ցուցակը, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքի կարիքների համար բանակցային ընթացակարգով, առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպելու համար ստեղծել գնահատող հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

 Հանձնաժողովի նախագահ`       Գրիգոր Բոշյան – քաղաքապետի տեղակալ
Հանձնաժողովի անդամներ`       Արտաշես Բադալյան – քաղաքապետարանի                                                            աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
                                          Սաթենիկ Խաչատրյան – քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ                                           Կարինե Մանուկյան – աշխատակազմի քարտուղար
Քարտուղար`                         Արման Մարտիրոսյան – աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ
2.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ