Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 4

13.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 4

ՆԱՐԻՆԵ ՆԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1. Ս/թ հունվարի 08-ից ,,Գավառի քաղաքային գրադարան'' ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Նարինե Նանագուլյանին տրամադրել 2018թ. ամնեամյա արձակուրդի 9 աշխատանքային օրը:
2.  Ն. Նանագուլյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հունվարի 17-ն է:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից: 

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ