23 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 367-Ա

07.11.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 ՀՈՒԼԻՍԻ 2019թվականի N 367-Ա

05-001-1159-0186 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0,46458ՀԱ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԸ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

      Ղեկավարվելով ,,Իրավական ակտերի մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ և 60-րդ հոդվածների, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 24 կետի և 43-րդ հոդվածի, ,,Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հողատեսքերի փոփոխման կարգը հաստատելու մասին'' ՀՀ Կառավարության 17.09.2017թ. թիվ 1066 որոշման դրույթներով, նկատի ունենալով, որ նշված հողատեսքն ի սկզբանե եղել է վարելահող, որոշում եմ

1.05-001-1159-0186 կադաստրային ծածկագրով 0.46458հա մակերեսով արոտավայրը փոխադրել Y-րդ կարգի վարելահողի: 
2. Որոշման մեկ օրինակը ներկայացնել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանում: 
3. Սււյն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրը:

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ