ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 5 - ՆՈՐԱՅՐ ՄՈՒԽՍՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27.02.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 5

 ՆՈՐԱՅՐ ՄՈՒԽՍՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

11.02.2019թ.                                                                                      ù. ¶³í³é

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

Ðð²Ø²ÚàôØ ºØ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված Նորայր Զավենի Մուխսյանին 2019 թվականի փետրվարի 12-ից նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-15/ պաշտոնում՝ 1 ամիս փորձաշրջանով:
  2. Ն. Մուխսյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան