Քաղաքապետարանի աշխատակազմում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն /իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ/ զբաղեցնելու մրցույթ

29.02.2016

Գավառի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթ քաղաքապետարանի աշխատակազմում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի

/Ծածկագիր 2.3-15/

Գլխավոր մասնագետը`

ա) կատարում է բաժնի պետի  հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով:

բ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը:

·) հետևում է բաժնի պետի հանձնարարականների համապատասխան ժամկետներում կատարման ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է  բաժնի պետին

դ) իր լիազորությունների սահմաններում, անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ

ե իրականացնում է քաղաքացիների հերթագրում ` բաժնի պետի մոտ ընդունելու թյան համար 

զ) բաժնի պետի  հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին

է) բաժնի պետի հանձնարարությամբ  ուսումնասիւոմ  է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան

     Á/ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙ - µáÕáùÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ.

    Ã/ ѳٳÛÝùÇ ï³ñ³Íùáõ٠ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ëáó. û·ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.

    Å/ ѳßí³éáõÙ ¿ ѳٳÛÝùÇ Ñ³ßٳݹ³Ù, Ï»ñ³ÏñáÕÇÝ Ïáñóñ³Í, ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ, ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí ¨ ³ÛÉ Ë³í»ñÇÝ ¨  µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýñ³Ýó å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

    Ç/ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇó ï»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.

    É/ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ѳٳÛÝùÇ ½Çݳå³ñïÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí í³ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ- ½Çݳå³ñïÝ»ñÇ  í»ñ³µ»ñÛ³É óáõó³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Áëï µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ Ñ³ßí³éáõÙÇó ѳÝí»Éáõ, ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝí»Éáõ ¨ ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙÇëdzñdzï Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ:

  Ë/ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ½áñ³ÏáãÇÝ, ½áñ³Ñ³í³ùÇÝ ¨ í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³í³ùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ

        Í/ Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ˳Ëï³Í ½Çݳå³ñï ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõݻݳÉáõ ¹»åùáõ٠ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ³Ýѳå³Õ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ` ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇëdzñdzïÇÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ:

       Ï/ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ݳ˳½áñ³Ïáã³ÛÇÝ, ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ï³ñÇùÇ ³ÝÓ³Ýó, ¨ å³Ñ»ëï³½áñ³ÛÇÝÝ»ñÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó í»ñ³å³Ñí³Í Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

      É/ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ßïáÝÇ ³ÝÓݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

- բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական

ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում

քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա

աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի

աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա

 մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2015թ. հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական և /կամ/ համայնքային կառավարման առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

§Համայնքային ծառայության մասին¦, §Տեղական ինքնակառավարման մասին¦,

§ՀՀ կրթության մասին ¦,  ,,ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

  • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում
  • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
  • իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված դեպքում տիրապետում է /ազատ կարդում և կարող է բացատրվել/ օտար լեզավի /լեզուների/

Մրցույթը կանցկացվի 05.04.2016թ.,  ժամը 1100-ին քաղաքապետարանում/ք. Գավառ Գրիգոր Լուսավորչի 12/

                  

      Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում /տրվում է հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմողը/

բ) համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու

համար քաղաքացու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների

տիրապետմանը ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները:

գ)հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեեկտեմբերի 15-ի N1801-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով, որը հանրային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականություններիկատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը

դ)հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ

 գործունակ

ե)  Հայտարարություն համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող

 օտար լեզվին / լեզուներին/ տիրապետելու մասին  

զ)օրենքի 12 հոդվածի ,,ե’’ կետի պահանջը բավարարելու նպատակով արական սեռի անձինք

ներկայացնում են նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեները կամ համապատասան տեղեկանք

է)մեկ լուսանկար 3X4 չափսի

ը) անձնագրի պատճենը

 

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, քաղաքապետարանում /ք. Գավառ Գրիգոր Լուսավորչի 12/ և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ մարզպետարանում /Գրիգոր Լուսավորչի 36/                                                   

Մրցույթների անցկացման վայրի, օրվա և ժամի հնարավոր փոփոխությունների

 մասին կհայտնվի լրացուցիչ` մրցույթից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ:

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆ Է` 15.03.2016թ.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ

ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու

 համար կարող են դիմել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմ /ք. Գավառ,

 Գրիգոր Լուսավորչի 12, հեռ. 2-76-69/ և ք. Գավառ մարզպետարան: